Cyberstalking – organiserte angrep på ytringsfriheten

Hvor langt er sekulære humanister, skeptikere , militante ateister og helsepersonell tilknyttet disse, villige til å gå for å kneble folks rett til å ytre seg? Hva slags metoder bruker de i sine forsøk på  å skremme folk til taushet og fremme sitt eget livssyn?  Hvor og hvordan opererer de?

Bloggen skal se nærmere på og gi faktiske eksempler på metoder som blir brukt i forsøk på å begrense folks ytringsfrihet , i den hensikt å undertrykke fri flyt av informasjon,  andre livssyn og idealer.

Cyberstalking
«Cyberstalking er en neologisme som betegner bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler for å stalke en person.

Cyberstalking kan innebære fremsetting av falske beskyldninger, overvåkning, innsamling av informasjon, identitetstyveri, angrep på datautstyr og andre typer oppførsel som er egnet til å plage eller skape frykt hos offeret.
Stalkere bruker ofte søkemotorer og onlinefora, chattekanaler og nettsamfunn som MySpace, Facebook, Friendster og Wikipedia for å trakassere offeret.» Wikipedia.
I tillegg er de å finne i blogger, forum, nettavisdebatter, Youtube, Twitter med mer.
I den engelske Wikipedia om Cyberstalking står det:
«Stalking is a form of mental assault, in which the perpetrator repeatedly, unwantedly, and disruptively breaks into the life-world of the victim, with whom he has no relationship (or no longer has), with motives that are directly or indirectly traceable to the affective sphere. Moreover, the separated acts that make up the intrusion cannot by themselves cause the mental abuse, but do taken together (cumulative effect).»

«When identifying cyberstalking «in the field,» and particularly when considering whether to report it to any kind of legal authority, the following features or combination of features can be considered to characterize a true stalking situation: malice, premeditation, repetition, distress, obsession, vendetta, no legitimate purpose, personally directed, disregarded warnings to stop, harassment, and threats.»
Stalking er psykisk angrep/terror på en person eller gruppe personer noen ønsker å plage/skremme/kontrollere/hevne seg på.

En cyberstalker er definert som en voksen som har til hensikt å true en persons inntekt, ansettelses- og arbeidsforhold, rykte og sikkerhet.
Noen kjennetegn på en cyberstalker:
•    Falske anklager Mange cyberstalkere forsøker å ødelegge ryktet og omdømmet til deres ofre og få folk imot dem. De poster falsk infomasjon om dem på websider, blogger eller andre sosiale medier nettopp for dette. De poster anklager mot offeret  i nyhetsgrupper, forum, chatterom og folkestyrte medier som Wikipedia.
•    Forsøk på å skaffe informasjon om offeret. Cyberstalkere kan kontakte venner, familie, arbeidskolleger for å få personlig informasjon om «offeret». Også i sosiale medier.
•    Overvåking av offerets online aktivitet og sporing av deres IP adresse i forsøk på å samle mer informasjon om offeret. Likeså overvåking av sosiale medier som Facebook og Twitter, nettsider, blogger, forum og andre steder offeret måtte frekventere.
•    Oppfordre andre til å trakassere offeret. Mange cyberstalkere forsøker å involvere en tredjepart i traksseringen. De kan påstå at offeret har skadet cyberstalkeren eller h*ns familie, eller kan poste offerets navn og telefon nummer for å friste andre til å bidra i trakasseringen.
•    Falsk offerrolle. Cyberstalkeren vil påstå at offeret trakasserer h*n.
•    Angrep på data og utstyr. De kan forsøke å skade «offerets» PC ved å sende virus eller hacke.

Systematisk misbruk av bekymringsmeldinger
I de nevnte miljøer, er cyberstalking og annen bøllete og tvilsom adferd godt innarbeidet og velorganisert. Metodene er anvendt internasjonalt og folk blir regelrett kurset i hvordan de skal trakassere meningsmotstandere. Fraksjoner av disse organisasjonene og gruppene går under ulike betegnelser som, pseudo-skeptikere. Metodene til en pseudo-skeptiker, militant ateist eller fanatisk humanist er skremmende like. Vi kaller deres felles stalkervirksomhet for et stalkernettverk. De har felles agenda og mål for sine angrep.

En stadig mer utbredt form for trakassering er å forsøke å ødelegge ryktet og omdømmet til en person, ved å sende bekymringsmeldinger til arbeidsgiver eller barnevernet.

Et reellt eksempel:
«Fra: Vivi Nyborg [mailto:xxxxx@hotmail.com]
Sendt: xxxxx 2012 10:55
Til: xxxx, Postmottak
Emne: Til føden ved avdelingsjordmor xxxx
Sender en bekymringsmelding til en jordmor som opptrer i grupper som driver skremselspropaganda for vaksiner.

Navnet hennes er xxxx(det blir henvist til vedkommendes Facebook profil) .  Hennes uttalelser kan følges her (henvisning til en Facebook side som lenker til en ekstern blogg som omhandler vaksineinformasjon)

Det hun kommenterer på er en blogg , skrevet av en svært aktiv vaksinemotstander .  Innholdet i bloggen fortsetter å juble for svindleren Wakefield`s studie som koblet MMR vaksinen opp mot autisme.  Noe som er motbevist gang på gang.  Studien ble trukket tilbake og og han mistet legelisensen sin.
Dette kan jeg ikke sitte å se på, blir forsvart av ansatte , som skal informere innenfor de rammene og rådene som formidles gjennom Folkehelseinstituttet.  Selv ikke i sin fritid , på åpen fora, der vi alle har ett ansvar.  Uten å bekymre meg.

Med hilsen
Vivi Nyborg»

Etter 2 uker med undersøkelser, telefonsamtaler og møtevirksomhet rundt denne bekymringsmeldingen, konstaterer jordmorens sjef som følger:

«Saken er nå blitt undersøkt:

– og du har helt rett i at du har lov til å uttrykke deg som privatperson i disse sakene.

– du har ikke uttalt deg på vegne av foretaket eller i strid med våre retningslinjer.

– jeg trodde saken var alvorligere enn den var, etter det jeg ble informert om den – men der er ingen avvikSaken avsluttet.

Et tydelig forsøk på å skape mistillit mellom arbeidstaker og arbeidsgivere og sverte personens rykte og omdømme som helsepersonell, samt kneble deres ytringsfrihet som privatperson.
Samme kvinne sender en personlig melding i Facebook til en for henne ukjent person hun har saumfart profilen til.
«.. Jeg har fått brev fra ei Vivi  Nyborg. Hun skriver at jeg feilinformerer på sida mi om bl.a vaksinering , dette er grunngitt med at hun jobber i helsevesenet (ufaglært medarbeider i eldreomsorgen ved et gamlehjem på xxxx – hva betyr det å jobbe i helsevesenet ?) Dessuten har hun vært hos osteopat , men han jobber også som fysioterapeut, så da er det ok å gå dit tydligvis. Jeg har da også skrevet faktafeil om livmorhalskreft, antagelig vaksine det òg. Sjekket damen og hun er aktiv i ILÅB. Er det vanlig at de sender private meld til folk i vår «leir» og hvorfor ikke sette det inn på veggen min?»

Det stopper ikke der. I samme tidsrom, blir en bekymringsmelding sendt til barnevernet rettet mot en tredje person. Først blir den tredje personen truet i en privat melding i Facebook og dager senere meldt til barnevernet.

Utdrag fra bekymringsmeldingen:
«De siste 4 årene har xxxx spredd sitt hat mot den norske stat, over stadi flere og større
grupper på facebook.»

I brev fra barnevernet av xxxxx.2012 sies det at bekymringsmeldingen er henlagt. Saken avsluttet.

Stalkingen av denne personen og utallige andre har pågått over år som meldingen også bekrefter(siste 4 årene), stort sett av en liten kjerne hardbarkede vaksineforkjempere og motstandere av alternativ medisin som er knyttet sammen i samme stalkernettverk. Angrepene økte i antall og omfang og eskalerte etter aksjonen «Ingen liker å bli lurt«, ble lansert av Human-Etisk Forbund vinteren 2011.

Vaksiner er et tilbud
Bloggen tar ikke standpunkt til om vaksinasjon er rett eller galt, men tar utgangspunkt i følgende offisielle informasjon:

«All vaksinasjon i Norge er frivillig. Skriftlig samtykke kreves ikke ved vaksinasjon, men kan være hensiktsmessig ved vaksinasjon av skolebarn. I noen kommuner innhentes et generelt skriftlig samtykke ved skolestart. Det er et dokument som kan arkiveres, og innebærer at foreldre/foresatte har sagt seg enige i at barnet skal vaksineres etter programmet. Likevel kan det på et senere tidspunkt oppstå grunner til å ikke vaksinere eller utsette vaksinasjon. Derfor skal foresattes samtykke også innhentes kort tid før vaksinen skal gis

Videre tar vi utgangspunkt i Grunnloven om ytringsfriheten og Pasientrettighetsloven;
«Grunnloven § 100 knesetter ytringsfriheten som alle borgere i et demokratisk samfunn har krav på.
Å kunne ytre seg fritt er forutsetningen for” Sandhedssøgen, Demokrati og Individets frie Meningsdannelse”. Retten til ytringsfrihet følger også av Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 10 og Den internasjonale konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 19. Det følger av Menneskerettsloven 21.mai.Nr.30 1999 § 2 at disse konvensjonene gjelder som norsk lov.
Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale.
Innskrenkninger i ytringsfriheten må begrunnes i særlige tungtveiende hensyn
«Pasientrettighetsloven § 3-2 første ledd gir pasienten et ubetinget rettskrav på å få informasjon som er nødvendig for å få innsikt i egen helsetilstand og i helsehjelpen som ytes. Informasjon er også en nødvendig forutsetning for å kunne medvirke til egen helsehjelp. På denne måten får pasienten grunnlag for å kunne ta et informert valg mellom tilgjengelige alternativer. Plikten til å gi slik informasjon hviler på det helsepersonell som har det faglige ansvaret for helsehjelpen. Denne plikten følger av helsepersonelloven § 10 første ledd
Sykepleiere og jordmødre har rutine på å informere om hva som blir gitt i en injeksjon, hvorfor og eventuelle bivirkninger samt at det er opp til pasienten å ta imot tilbudet.

Folkehelseinstituttet  skriver:
«Alle foreldre vil det beste for barna sine. Om barna skal følge det vanlige vaksinasjonsprogrammet, er for mange vanskelig å avgjøre. Her får du svar på noen spørsmål som foreldre ofte stiller i den forbindelse.

Er noen av vaksinene påbudt?
FHI: Nei, alle vaksiner i programmet er et tilbud til barna fordi man ønsker å beskytte barna mot sykdommene
Til tross for at vaksinasjon i Norge og de fleste land i verden er et frivillig tilbud og FHI mener foreldre vil det beste for sine barn, ser noen seg kallet til å leke en slags sekulær humanistisk «borgervern» og forfølge alle som ikke takker ja til et frivillig tilbud, eller deler annen forskning/informasjon enn det som gis via offisielle kilder.


Stalking av vaksinekritiske via HEF`s kampanje; «Ingen liker å bli lurt»

I samme stalkernettverk, finner vi noen helsepersonell, også en lege, som ser ut til å nære en guttedrøm om å være en allopatisk schwarzeneggersk superhelt, som braser inn i de uvaksinerte hjem og gir dem en dose kunnskap om kritisk og rasjonell-selektiv tenking, sammen med en skikkelig cocktail vaksiner. Utilslørt skryter han i sin egen blogg «The Vaccinator«, om hvordan han har klaget inn 2 kolleger, her og her, til rådet for legetikk for å drive med alternativ behandling og vaksinasjonsråd på egne nettsider.

Daniel Øyan skriver: «Antivax her i Norge er sterkt knyttet til det homeopatiske miljøet. Akkurat hvorfor de har så mye i mot vaksiner er for meg noe uklart, men jeg antar vannristerene er misunnelige da vaksinens “likt kurerer likt” er så mye mer effektivt en deres “lignende kurer lignende”.

Om seg selv skriver legen:
«Det er en del alternative som mener at legers kunnskapsnivå innen alternativmedisin er for dårlig, og at leger bør sette seg inn i hva slags behandling de alternative tilbyr. Da jeg av natur er vennligsinnet og høflig, valgte jeg å høre på dem.
Etter et utall   *facepalms* grunnet diskusjoner der man forsøker å opplyse dem, konstaterer jeg at Thomas Jefferson hadde et poeng “Ridicule is the only weapon which can be used against unintelligible propositions”. Konklusjonen er således enkel, der fornuft svikter, bør underholdning prøves.»
Misunnelse er et nøkkelord i forståelsen av disse menneskers adferd.  Likeså hat. Logikken deres er enkel, er du uenig med dem  hater du dem.  » Dr. Nocebo» er ellers glad i å latterliggjøre astrologer, homeopater og mobbe alternativ-tenkende i Facebook på fritiden, gjerne i følge med noen fra stalkernettverket. Han anser latterliggjøring og mobbing som underholdning.

«Fandens» talerstol
Konsekvensene av denne infame og organiserte adferden vet vi ikke omfanget av. Vi vet med sikkerhet at mange alternativ-tenkende og vaksinekritiske blir angrepet i ulike internett medier, epost og altså via bekymringsmeldinger og anmeldelser, også internasjonalt. Vi vet også at fagforbund, arbeidsgivere og barnevern, må bruke tid og ressurser på å oppklare og henlegge falske og hevngjerrige bekymringsmeldinger. Tid og ressurser som igjen koster samfunnet og individene som blir utsatt for dette. Cyberstalkere bryr seg ikke om konsekvensene.

Slik definerer noen skeptikere ytringsfriheten, en allminnelig holdning blant dem.  Du kan si hva du vil, men ikke hvor du vil, noe folk flest antagelig kan si seg enig i. I realiteten er dette kun en floskel eller et uttrykk for en typisk dobbeltmoralsk holdning fra de samme mennesker som spiller med flere sett regler.

«Mental profiling of digital criminals has identified factors that motivate stalkers as: envy; pathological obsession (professional or sexual); unemployment or failure with own job or life; intention to intimidate and cause others to feel inferior; the stalker is delusional and believes he/she «knows» the target; the stalker wants to instill fear in a person to justify his/her status; belief they can get away with it (anonymity); intimidation for financial advantage or business competition; revenge over perceived or imagined rejection.» Wikipedia

——————————————

Oppdatering 3. juli 2012

Bloggen oppdaterer med skjermdump fra en offentlig tråd i Facebook hvor en skeptiker Geir Hongrø, har uttalt seg om nettopp denne bloggen og hans syn på metodene som blir påpekt. Dette er helt vanlig kotyme blant cyberstalkere, å ta skjermdumper av tråder og kommunikasjon på nett, klippe og lime og misbruke det. Den som er hengt ut i for eksempel en blogg, blir ikke kontaktet eller gjort oppmerksom på det.

Alt du kan lese fritt på nett blir regnet som det offentlige rom, ifølge cyberstalker logikk.  Geir Hongrø syntes selv at skjermdumper er et fantastisk verktøy som flere burde bruke. Vi har imøtekommet hans ønske.

Tor-Jørgen Næss er mannen bak bloggen Tøvsugeren. Han har overvåket flere FB-sider i over 1 år og blogger om sin besettelse med navngitte personer han ikke kjenner, men synser uhemmet om. I følge ham selv har han tusenvis av skjermdumper av samtaler fra ulike nettsider.

Han har forsøkt å sverte ryktet og omdømme til flere hundre personer siste året, som en typisk cyberstalker. Blant annet er han glad i å spre ladet stigma om mennesker han ikke kjenner. For eksempel er en FB-sides brukere utnevnt til å være de alternatives al-Qaeda. Ikke noe småtteri.

Stikk innom Næss og se hvordan en ekte cyberstalker opererer.

Oppdatering 4. juli 2012

Vil cyberstalker Tor-Jørgen Næss aka Tøvsugeren klare å avsløre hvem som skriver i denne bloggen? Vil han lykkes med å saumfare tusenvis av skjermdumper og selvsnekret profilering av mistenkelige, radikaliserte og ekstremistiske kriminelle han har under oppsikt? Vil han konstatere at bloggen er skrevet av onde al-ternative-Qaeda, en fyllesyk Didrik Søderlind eller hans utstøtte grandonkel på retreat i India?

16 kommentarer

 1. Fantastisk oppsummert. Vivi Mona Nyborg har også googlet opp mine barns navn for så å mobbe og latterliggjøre navnene deres i åpne fora på Facebook. Hun sørget også for å få begge guttenes FB profiler slettet ved å innrapportere disse som fakeprofiler. Denne svingale dama eier verken samvittighet eller skrupler. Så sutrer hun til HEF juntaen og sier hun blir trakassert på nettet!! Selvinnsikt er en bra ting, hvis man evner å se innover. Dessverre mangler Vivi Mona Nyborg denne egenskapen. Til tross for hennes oppførsel var det flere av oss hun har hengt ut som kondolerer da hun mistet sin mann ikke døde for ikke lenge siden.

  1. Skriver fra mobil med selvgående tastatur… derav feil. Skulle stå at vi var flere av de hun tidligere har hengt ut som sa kondolerer da hun mistet mannen sin i død for ikke lenge siden.
   Når det gjelder barnelege Daniel Øyan kan jeg si at det er sendt en formell klage på ham til Legeforeningen, Etisk råd.

   1. Hei C. Vi er dessverre klar over at mange har opplevd hvor langt disse menneskene er villige til å gå. Dette er noen små eksempler fra toppen av isfjellet, vi har mye mer å øse av. Saken vil bli oppdatert underveis med kommentarer fra stalkermiljøene og selvsagt fra stalkere, hvor holdninger vi påpeker, blir bekreftet. Falsk offerrolle er allerede i bruk.

 2. JØSS!!!
  Det ser ut som noen rett og slett ikke har et liv…. stakkars små mennesker som sitter og fordømmer andre sier jeg bare…. synd ikke psykiatri virker (eller er bra) for de trenger jo egentlig hjelp. …jobbe med seg selv og vokse i bevissthet ser ut til å være laaaaangt utenfor deres evner og forståelse….
  Geir Hongrø høres jo ut som en fluor-skadet SS-tilhenger… Uffamei, så småe mennesker som noen kan gjøre seg…

 3. Så bra at dere skriver om dette temaet. Tor Jørgen Næss er en velkjent stalker som blogger for skepsis. En god venninne av meg, A.N (jeg velger å ikke skrive hennes fulle navn) ble forfulgt på nettet i mange måneder av Næss og var svært fortvilet, på gråten mange ganger. Mon tro hva som rører seg i hans hode. En voksen mann som legger så mye energi i forfølgelse kan umulig være frisk.

  1. Kjenner ikke til den mentale helsetilstanden til T.J. Næss, men han passer godt i mange av punktene som kjennetegner en cyberstalker, noe han neppe er i stand til å se selv. Vi vet mange lider alvorlig av å bli forfulgt, svertet og antastet på nett av folk fra nevnte grupper med denne type atferd, defor blir det eksponert med deres egne metoder. Håper din venn har det bra!

 4. Dere bør legge ut alt som denne T.J. Næss lirer av seg på nettet. Hvorfor har ikke det blitt gjort før? Han har jo silt ut folk i over ett år nå for å sverte mennesker i det alternative miljøet. Det bør dokumenteres på en blogg.

  1. Næss har egen blogg, hjemmeside og FB-side hvor man lett kan se hans «bedrifter». Har man normal etikk og moral, er det lett å skjønne hva mannen selv mangler. Vi skal belyse nærmere ulike metoder cyberstalkere bruker i sine begredelige forsøk på å kontrollere/skremme/kneble sine ofre. Kanskje Næss blir et kasus. 🙂

 5. Bra initiativ med denna blogg och tack för artikeln.

  Vi har samma problem i Sverige. Framför allt två föreningar vof.se och Humanisterna sysslar med denna cyberstalking. När vi försvar mot denna förföljelse tex genom att kontakta deras arbetsgivare med relevanta frågor om moral (vilket har gjort vid något enstaka tillfällen) har de satt i system att istället anklaga oss för cyberstalking!

  Dessa stalkers hävdar sedan sin rätt till yttrandefrihet.

  På de viset är de hala som ormar.

 6. Asbjørn Dyrendal: – Konspirasjonsteorier gir et fattig verdenskart +, med viktige kritiske kommentarer http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1663&start=201#M8084

  Svineinfluensa og vaksine svindelen & terroren anno år 2009, oppfølging inklusive krav om erstatning http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1760&start=1

  Sceptic society is part of Fabian Society and their Secret Agenda http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1494&start=51#M7888

  Her er fler personer som forlengst skulle vært straffeforfulgt, mottatt en offentlig reprimande, bøtelagt og fengsla

 7. Denne Tor Jørgen Næss har også sørget for at det på diskusjon.no har blitt opprettet særregler for diskusjon av Holocaust. Han har manipulert en moderator til å oppføre seg som bikkja hans der.

  Tor Jørgen går under brukernavnet Bidalaka der og på andre steder.

  1. Ingenting forundrer oss med denne wannabe PST, Tor Jørgen Næss. Han lider antagelig av en eller annen form for mindrevedighetskompleks som slår ut i mentalt forstyrrede besettelser med andres liv, filtrert gjennom en skakkjørt fantasi. Vi ber for hans helbred.

Legg igjen en kommentar til C Avbryt svar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s